ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

rahul

trainil poyal ellam kananum ariyanum kazhiyum plainil poyal oru koppum kanan pattilla ethe theerchayayum vijayikkum.
X REPORT ABUSE Date 09-09-10 (10:16 PM)

budhijeevi

keralathile traininte അവസ്ത- തിക്കും തിരക്കും വേറെ evideyum ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 19-10-09 (07:24 PM)

Shaji

Indian railways. It is always late. then who will wait for this when there is flights available.
X REPORT ABUSE Date 06-10-09 (02:40 PM)

Minichechi

നല്ല അറ്റെമ്പ്റ്റ് ആണ്‌ ഇത്. കുഡോസ് IRTC
X REPORT ABUSE Date 06-10-09 (07:48 AM)

Nishakalankan

ഒരിക്കലുമില്ല. വിദേശിയായാലും സ്വദെശിയായാലും ചെയ്യില്ല
X REPORT ABUSE Date 05-10-09 (08:56 PM)