ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

mini Donal

പ്രഭുദെവയുക്കും ഈതു തന്നെ വെന്നം
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (07:31 PM)

joseph

ഇതാണ് പെണ്ണ്
X REPORT ABUSE Date 05-10-09 (12:00 PM)

sunil

പ്രഭുദേവയ്ക്കും ഇതു തന്നെ വരും
X REPORT ABUSE Date 04-10-09 (06:15 PM)

abhyudaya kamshi

പ്രഭുദേവയ്ക്കും ഇതു തന്നെ വരും
X REPORT ABUSE Date 04-10-09 (12:34 PM)

mm.rafeek

അവന്‌ കിട്ടിയല്ലോ. അതുമതി
X REPORT ABUSE Date 03-10-09 (04:21 PM)

Nishakalankan

സമാധാനമായി. അവന്‌ കിട്ടിയല്ലോ. അതുമതി
X REPORT ABUSE Date 03-10-09 (02:15 PM)