ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

GULAN

സാലിനി
X REPORT ABUSE Date 08-03-10 (07:22 PM)

Subhash

Namma VIJAY Annantha
X REPORT ABUSE Date 08-10-09 (06:34 PM)

Fatha

Surya is the one of the best actor. അഭിനയട്ട്ത്തില്‍ വിജയി യും അജിതും സുര്യയുദെ പിരകിലെ വരൂഊഊ
X REPORT ABUSE Date 01-10-09 (10:46 AM)

Naughty

അജിത്തിനെ. അജിത് മലയാളിയല്ലേ?
X REPORT ABUSE Date 30-09-09 (03:06 PM)