ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

manikandan

e lokam prakrithiyal samrashithamanu prakrithiye nasipikunnath elokathine ellathakunnathinu thulyamanu lokam oru suprabhathathil avsanikilla athine manushyan inchchai avsanippikum
X REPORT ABUSE Date 26-03-11 (05:02 PM)

thinker

ഈ ലൊകത്തിന് ഒരു സ്രഷ്ട്ടാവ് ഉണ്ടെ... അവന്‍റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചെ കാര്യങല്‍ നടക്കുകയുള്ളു. മറിച്ചുള്ള്തെല്ലാം അധരവ്യായാമം മാത്രം. ഒരു നൊത്രധാംസിനെപ്പൊലെ!!!
X REPORT ABUSE Date 15-03-10 (05:41 PM)

Joicy Antony

ഈ ലോകത്തിനു തീര്‍ച്ചയായും ഒരു അവസാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണു എന്‍റെ അഭിപ്രായം. അത് എങ്ങനെ എന്നു ചോദിച്ചാല്‍... ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്‍റെ മരണം എന്നു പറയുന്നതു ലോകാവസാനം തന്നെയാണു..... അത് എന്ന് എപ്പോള്‍ എന്ന് തീര്‍ത്ത് പറയാന്‍ ആര്‍ക്കും സാദിക്കില്ല.....
X REPORT ABUSE Date 05-10-09 (06:21 PM)

Mispa

2012 എന്ന വര്‍ഷം 2 വര്‍ഷം മുന്പു മുത്ല്ക്കെ എന്‍റെ മനസില്‍ എന്നും പ്രകാശിചു കൊന്ഡിരിക്കുന്ന വര്‍ഷമാണു...... എന്തൊ സംഭവിക്കന്‍ പൊകുന്നു എന്നു എനിക്കും തോന്നുന്നു.......
X REPORT ABUSE Date 03-10-09 (12:30 AM)

thinker

കള്ളവര്‍ത്തമാനത്തിനു പിറകെ പൊകല്ലെ പൊന്നെ!!!
X REPORT ABUSE Date 15-03-10 (05:46 PM)

shafi

this is throw answer
X REPORT ABUSE Date 01-10-09 (10:57 PM)

Christian

ക്രിസ്ത്യന്‍ ചിന്തയില്‍ ലോകാവസാനം എന്നൊന്നില്ല. Bible-ല്‍ അങനെ പറയുന്നില്ല. വെളിപ്പാഡില്‍ യേശ്ശു, 3rd worldwar-നു അവസാനം യിസ്രായെലിന്‍റെ രക്ഷക്കായി വന്നു ജയിക്കുമെന്നും, 1000yrs ഭരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. അന്നു പുതിയ യെരുശലെമും ഭൂമിയും ഉണ്ഡാകും. ആ കാലം പഴയ സാത്താനെ ബന്ദിചിരിക്കും. കൂഡുതല്‍ വിവരങള്‍ക്കൂ Bible വായിചു പഡിക്കുക.
X REPORT ABUSE Date 29-09-09 (02:52 PM)

thinker

ഇതൊരു കള്ള വര്‍ത്തമാനം. ഇതു ദൈവപ്രൊക്തംമല്ല!!!!
X REPORT ABUSE Date 15-03-10 (05:44 PM)

suku

അവസാനിക്കുമയിരിക്കും അവസാനിക്കെന്ദതനു....... ഇതൊന്നും പെട്ടന്നു അവസനിക്കതില്ല അബിപ്രയങല്‍ ഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹഹ്ഹ
X REPORT ABUSE Date 29-09-09 (10:05 AM)

king

ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, .. ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്ചയിക്കാന്‍ സാദ്യമല്ല,,,, ലേകം അവസാനിക്കും ഉറപ്പാണ് , പക്ഷെ date നിഷ്
X REPORT ABUSE Date 28-09-09 (09:15 PM)

sugunan

ഫ പൂരി മകലെ അവന്‍റെയൊകെയൊരു പ്രവചനം തൂരീനെദ തെമദികലെ
X REPORT ABUSE Date 28-09-09 (06:22 PM)