ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

viswan

എനിക്ക് വളരെ തൽപരൃമാണ്
X REPORT ABUSE Date 26-05-13 (09:21 AM)

ravindran

ഇതു ഒരു ചൈനീസ് വാസ്തുവിദ്യയാകുന്നു.ഇതു നമ്മുക്കു വലിയ മുതല്‍ക്കൂട്ടാന്നു.
X REPORT ABUSE Date 01-10-09 (06:29 PM)

geeta

ഠെഅബൊവെ മെന്‍റിഒനെദ് പുല്ല്യ്വമന്‍ വ്ഹെരെ ഇസ് ഇട്ട്ഹെസ്അമെ അവൈലബ്ലെ ഇന്‍റ്റ്ഹെ മര്‍കെറ്റ്. പ്ലെഅസെ പ്രൊവിദെ തെ ദെറ്റൈല്‍സ് ഒഫ് ഹ്റ്റെ തെ സമെ.
X REPORT ABUSE Date 29-09-09 (10:53 AM)