ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Marxist

എല്ലാം കണക്കാണെന്നേ
X REPORT ABUSE Date 15-09-09 (08:39 AM)

Neelan

ഒരു സ്വവര്‍ഗഭോഗിയെ ആര്‍ക്ക് വേണം?
X REPORT ABUSE Date 14-09-09 (07:46 PM)