ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

babu

തല്‍പ്ര്യം ഇല്ലാട്ട വിഷയം
X REPORT ABUSE Date 10-09-09 (07:01 PM)

vinod

who cares?
X REPORT ABUSE Date 09-09-09 (07:42 PM)

Jan

i don't know. also i don't interest in such things..
X REPORT ABUSE Date 09-09-09 (04:28 PM)

anu

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 09-09-09 (03:21 PM)