ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

veena

my name is veena(moolam)and my lover name is nidheesh(anizham).i need to know obout our porutham and obout our marriage.kindly replay,thanku
X REPORT ABUSE Date 03-02-11 (11:15 AM)

Nidheesh

sir, my name is Nidheesh, (calicut district) I just want to know about me Porutham with my Lover Veena. My Star is anizham and she is moolam. How u rate our life after marriage? Yours Faithfully Nidheesh.
X REPORT ABUSE Date 03-02-11 (11:09 AM)

geeta

ഈ അം ഫ്രൊം പതനംതിട്ട, മ്യ് സ്റ്റര്‍ ഉസ് അയില്യം അന്ദ് മ്യ് ഹുസ്ബന്ദ് ഇസ് രൊഹിനി. ഹൊവ് തെ പൊരുതം കല്‍കുലറ്റെദ്. പ്ലെഅസെ സെന്ദ് മെ ഒവെര്‍ മ്യ് എ-മൈല്‍ അദ്ദ്രെസ് തെ എഫ്ഫെക്റ്റ്സ്. തങ്കിങ് യൌ, ഗീറ്റ
X REPORT ABUSE Date 08-10-09 (03:51 PM)

prasanth

prasanth
X REPORT ABUSE Date 30-09-09 (02:35 PM)

Shobana

മ്യ് ദൌഘ്റ്റെര്‍'സ് സ്റ്റര്‍ ഇസ് റൊഹിനി. വ്ഹിച് സ്റ്റര്‍ ഷൌല്‍ദ് ഈ റ്റകെ ഫൊര്‍ മ്യ് ദൌഘ്റ്റെര്‍. മ്യ് ഹുസ്ബന്ദ് ഇസ് അനിഴം അന്ദ് മിനെ ഇസ് ഉത്രദം. പ്ലെഅസെ ഗിവെ ഉസ് തെ ഇന്ഫൊര്‍മറ്റിഒന്‍.
X REPORT ABUSE Date 19-09-09 (12:16 AM)

gopakumar

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 13-09-09 (02:10 PM)

nithin

sir, my name is nithin, (pathanamthitta district) Ijust want to know about me Porutham with my Lover Neethu. My Star is Pooyam and she is Rohini. How u rate our life after marriage? Yours Faithfully Nithin
X REPORT ABUSE Date 13-09-09 (01:27 PM)

rasitha

my name is rasitha(attam)and my lover name is vishnu(ayilyam).i need to know obout our porutham and obout our marriage.kindly replay,thanku
X REPORT ABUSE Date 02-05-10 (08:46 PM)

sujesh

sir, Im sujesh frm Kannur dst. I just want to know abt ma Porutham with ma lover. my star is ATHAM. and my she is on AVITTAM. how u rate our life after marriage? Yours truely Sujesh
X REPORT ABUSE Date 10-09-09 (08:56 PM)

victim

അല്ല അപ്പൊ മുസ്ലിം ക്രിസ്റ്റൈന്‍ ആല്‍ക്കരകു ഇതൊന്നും ബധ്കം അല്ലെ?അവര്‍ ജനിച സമയതു ഈ പരഞ രാസിഅകല്‍ ഒന്ന്നും ഇല്ലെ?കുരെ ആല്‍കരുദെ ജീവിതം തകര്‍ക്കന്‍ കവദിയും നിരതി ഇര്‍കുന്ന അല്‍കരുറ്റെ വാര്‍ത പൊലും കൊദുകരുതു,ഇവരെ ഒകെ തല മൊട്ട അദിചു കഴുത പുരതു കയട്ടി നദു കദതനം
X REPORT ABUSE Date 10-09-09 (08:28 AM)

joseph

എത്രയൊ ക്രിസ്ത്യന്സും മുസ്ലിംസും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മരിക്കുന്നു, തല്ലിപ്പിരിയുന്നു...അപ്പൊല്‍ ഇതിലൊക്കെ എന്തൊ സത്യം ഉന്ദു മാഷെ
X REPORT ABUSE Date 11-09-09 (10:58 AM)