ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Sojan

ചികഞു ചികഞു അവസാനം ഇതു നാറ്റക്കെസാകും...finally this will be shame for muthoot family only. ommen chandy also get a shock soon..om prakash and rajesh was good friends of Paul right?...then how come they are culprits..any news focused on those people will only twist the real issue. Asianet, Indiavision, Jaihind and some news papers are playing these dirty politics game for the benefit for the congress and RSS,,,,(money business)...the same thing happened in Santhosh madhavancase, thokku swami's case, abhaya case, laveline case, himalaya case finally this..people now understands these channels stratergy......fools
X REPORT ABUSE Date 12-09-09 (04:51 AM)

Gopan

അതെ. അതിനാലാന്‍ എല്ലാം ഉന്‍റായത്
X REPORT ABUSE Date 10-09-09 (07:28 AM)

Shankar, Edavana

അതെ. ചാനലിന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ വൃത്തികെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മൂത്രം പോയി. അതുകൊണ്ട് ഒമ്പ്രകാസ് കീഴടങ്ങി
X REPORT ABUSE Date 09-09-09 (08:57 AM)

raman

കൊണ്കസിനാ നസ്രാണിവല്‍കരിക്കാന്‍ നിക്കല്‍ പത്ര്‍ക്കാരും അമാരിക്കന്‍ ചര്‍ന്മാരും കരുണാകരന്ന് യതിരായും മുരളിക്ക്യതിരായും (ഇപൊല്‍പിണറായിയ ഒറ്റ തിരിച്ച് അക്ര്‍മികുന്നത്പൊല)അക്ര്‍മിചു അന്ന് കരുണാകരറ്റരാഷ്റ്റ്രിയനിലപാറ്റുകളായിരുന്നു ഷരി അല്ല്ക്കിലിന്ന് കെരളം മുഴുവന്‍ നക്സല്‍ വാരികല്‍ പിടിചടുകുമായിരുന്നുഇപൊല്‍ ബഗാല്‍ പിടിച്ചടിചത് പൊലാ അന്ന് കൊണ്ഗ്രസ്കാരാ കൊന്ന് കൊലവിളികുകയായിരുന്നു രാജനും ക്കൂട്കാരും ആകാലകടതിറ്റാഅവിഷിം ആയിരുന്നു രജന്‍റമരണം
X REPORT ABUSE Date 08-09-09 (10:18 PM)

fraud comrade

Rama what languge are using here. First of all learn Malayalam and type other wise type it in English as i did. Oh Sorry like any other Left front guy, you too dont know English right......
X REPORT ABUSE Date 15-09-09 (01:09 PM)