ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

prasanth

തീര്‍ചയായും.ഞാന്‍ എപ്പൊഴും ഒരു അമല്‍ നീരദ് ആരാധകനാനു.
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (01:49 PM)

സിമ്പന്‍

പണ്ടാരം
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (04:12 PM)

Saibu

ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 09-09-09 (01:54 AM)

RAJEEV

mammootty u remember......caste, politics,media uplifting you 2 top...actually u not.........ask 2 ur "manasakshi..and ...god "who is best actor...??????they will say..mahanlal is best actor........it is truthhhhhhhhhhhh...........not caste haseeeeemmmmmmm,recognise abilities qualites...........not caste..........not caste...............not caste.........................notcaste....................not caste..................not caste..............because this is a democratic country......
X REPORT ABUSE Date 08-09-09 (08:55 PM)

Jampolla

Sagar alias jakki was a flop. Climax is waste..5-6 crore budg movie and has a loss of 2-3 crores.....
X REPORT ABUSE Date 09-09-09 (11:34 AM)

RAJEEV

who told sagar is not a big hit?????????????it was a fantastic acion thrillor.....to whom can act like mohanlal as an acion hero ....even kamal hassn cannot...........thats our great mohanlal.....medias , politics,castism,eagoism may get him out from top....but god knows ////who is keralites number one actor?????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!keep ur hand in ur heart and ask... who is best????????????????
X REPORT ABUSE Date 08-09-09 (08:48 PM)

haseem

സാഗര്‍ പൊട്ടി big b hit filim now prithuraj is 0 men
X REPORT ABUSE Date 08-09-09 (03:24 PM)

sunil

സഗാരും ബിബ് ബീ യും വിജൌയമല്ലന്നു അരു paranju രജ് ഒരിക്കല്ലും ലല്‍ & മമ്മൂറ്റ്യ് അവില്ല ഒക്
X REPORT ABUSE Date 08-09-09 (01:40 PM)