ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Alex

മമ്മൂട്ടിക്ക് സ്നേഹം നിറഞ ജന്മദിനാശംസകള്‍
X REPORT ABUSE Date 10-09-09 (11:12 AM)

Gopan

മമ്മൂട്ടിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍
X REPORT ABUSE Date 10-09-09 (07:30 AM)

Raafi kuwait

മലയാളത്തിന്‍റെ വിശ്വ നടന്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് സ്നേഹം നിറഞ ജന്മദിനാശംസകള്‍
X REPORT ABUSE Date 09-09-09 (09:07 PM)

Abi

HAppy birthday to our IKKA
X REPORT ABUSE Date 09-09-09 (07:55 AM)

RAJEEV

mammootty is not a big actor....media ,...caste ,......politics.....uplifting him as number one...actually he.. not ...god knows..
X REPORT ABUSE Date 08-09-09 (10:05 PM)

gireesh

plz dont give third rite cheep comments in a forum like this....never do this basted...
X REPORT ABUSE Date 09-09-09 (11:19 AM)

kiran

മലയാളത്തിന്‍റെ വിശ്വ നടന്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് സ്നേഹം നിറഞ ജന്മദിനാശംസകള്‍
X REPORT ABUSE Date 08-09-09 (11:48 AM)

Leela

മമ്മൂട്ടിക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍
X REPORT ABUSE Date 08-09-09 (08:07 AM)

vinod

many many happy retuns of the day
X REPORT ABUSE Date 08-09-09 (01:52 AM)

bineeshali

ഹഈഈഈഎഐ..... മമ്മൊട്ട്യ്ക് ഹ്രിദ്യം നിരഞ അഷംസകല്‍
X REPORT ABUSE Date 07-09-09 (11:10 PM)

jameedbabu

Hi Big-b I wishes for you happy enjoy life,God bless you
X REPORT ABUSE Date 07-09-09 (10:04 PM)

Mammootty

ഞാന്‍ എനിക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരുന്നു. നല്ല ലേഖനം എഴുതിയതിന്‌ വെബ്ദുനിയയ്ക്കും ആശംസകള്‍
X REPORT ABUSE Date 07-09-09 (06:30 PM)

Mohan Lal

ഇക്കാ........ Many Many happy returns of the day.
X REPORT ABUSE Date 07-09-09 (10:59 PM)