ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

fraud comrade

അളിയാ പൊളെ നീ ചത്താലെന്തു നീ ഒരു പാദു ചെരക്കുകലെ കുത്തിയട്ടലെ നീ ചത്തതു.....അതും കുത്തു കിട്ടി.....പൊട്ടെദ...നീ നരകതില്‍ പൊയലും അവിദെയും നീ കുത്തും.....നിന്ദെ ഒക്കെ ഒരു യൊഗം!!!
X REPORT ABUSE Date 15-09-09 (01:15 PM)

V.nair

In this setup it is impossible
X REPORT ABUSE Date 06-09-09 (07:53 PM)

Narayan

ഒരാള്‍ വിചാരിച്ചാല്‍ കിട്ടും, കൊടിയേരി പുഇത്രന്‍, ബിനീഷ്.. അവര്‍ ഇരട്ടപെറ്റ സഹോദരങ്ങള്‍ ആണെന്ന് മന്ത്രു സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞില്ലെ?
X REPORT ABUSE Date 04-09-09 (02:09 PM)