ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

batti

തീര്‍ചയായും
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (10:59 PM)

RAJEEV

mahasamudram hit ayirunnu
X REPORT ABUSE Date 08-09-09 (08:58 PM)

Nishab

എപ്പൊ പൊട്ടി എന്നു ചൊദിചാല്‍ മതി...
X REPORT ABUSE Date 08-09-09 (02:12 PM)

philip

ഹ്ബിക്
X REPORT ABUSE Date 04-09-09 (02:22 PM)

soniya

കരിയാത്ത ബിരിയാണി നന്നാവും.
X REPORT ABUSE Date 04-09-09 (05:48 AM)

sanju

ഒ പാചകക്കാരിയനല്ലെ????????/
X REPORT ABUSE Date 17-09-09 (03:17 PM)

Narayan

ഈ സിനിമ പൊട്ടും ഉറപ്പ്.
X REPORT ABUSE Date 03-09-09 (05:59 PM)