ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

yousuf

കുഷപ്പമില്ല അവര്‍ കഴിവു തെലിയിക്ക്ട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 28-08-09 (03:19 PM)

geethu

ഈതാനു indian cinema യുദെ പ്രൊബ്ലെം .....നല്ലഅ നടിമാരെ അമ്മയും അമ്മായിഅമ്മയും ആക്കി നഷിപ്പിക്കും......sonia gandhi കല്യനം കഴിഞീട്ടആ കൊമ്പതു നില്‍ക്കുന്നെ.......വെരെ എതു തൊഴിലും കല്യനം കഴിഞവരെ മാനിക്കുന്നു....എവെദെ മത്രം .....out................പിന്നെ അമ്മയും അ‍മ്മഅയിഅമ്മയും..............ആനിങല്‍ക്കു മാകല്‍ദെ പ്രയതിലെ പെന്നിനൊദു വരെ ആദി പാദാം/////
X REPORT ABUSE Date 28-08-09 (02:56 PM)