ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

nizar

ബ]ദിക്കില്ല
X REPORT ABUSE Date 27-05-11 (04:01 PM)

kiboky boys(Abudhabi

ഞനൊരു അവിവാഹിതനാനു. എനിക്കും ഇതു പോലെ ഒരുപാദു സംഷയങല്‍ ഉന്ദായിരുന്നു.പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതെല്ലം പൊയിരിക്കുന്നു.കാരനം സെക്സിനെ കുരിചു പദിക്കന്‍ പട്ടുന്നതെല്ലാം ഞന്‍ പദിക്കാന്‍ സ്രമിക്കാരുന്ദു.
X REPORT ABUSE Date 31-10-10 (12:24 AM)

asd

ദാ പൂരാ ende നബ്ര്‍ക് വിലിചാല്‍ പൊരെ
X REPORT ABUSE Date 08-07-11 (01:41 AM)

shukoor

First Night very very nice fentastic dya
X REPORT ABUSE Date 18-05-10 (08:03 PM)

SABIRA DUBAI

തീര്‍ച്ചയായും...ഞങങളുടെ ആദ്യരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വര്‍ഷം 8 ആയി. അന്നത്തെ അനുഭവം കാരണം ഇപ്പൊഴും അയാളൊടൊത്തുള്ള സെക്സിനെ ഞാന്‍ വെറുക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 16-05-10 (12:36 PM)

praseed

first night is nice exp. but hus cant know his wife mind, then its horrible...
X REPORT ABUSE Date 03-07-10 (01:06 PM)

smitha

me same here they thought women r directly redy for intercourse
X REPORT ABUSE Date 27-09-10 (07:53 PM)

Pramod

appol ippol engana........................
X REPORT ABUSE Date 02-04-11 (11:45 PM)

balachandran

ബഅദിക്കില്ല
X REPORT ABUSE Date 11-03-10 (10:35 PM)

Mohazeena

ആദ്യരാത്രിയില്‍ ഞാന്‍ എന്‍റെ ഭര്‍തവില്‍ നിനും പ്രതീക്ഷിചചതല്ല സംഭവിച്തു...ഇന്നും അതൊര്‍തു ചിരിക്കും....എന്നെ തെറ്റിധരിചിരിന്നു എന്നു പിന്നീദു പരഞിരിന്നു....All ways he tease me about my anxiety at first night...now we got four children and both are happy in xxx life...
X REPORT ABUSE Date 21-02-10 (12:10 AM)

Harris

ഹിഹി.. പയ്യെ തിന്നാല്‍ പനയും തിന്നാം. why shold we have intercourse on first night itself!..
X REPORT ABUSE Date 30-11-09 (12:55 AM)

mookoliharis

ബാദിക്കില്ല
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (12:10 AM)

mookoliharis

ബാദിക്കില്ല
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (12:10 AM)

aneesh

ഇല്ലാ.ചിലപ്പൊല് ബാദിക്കും.
X REPORT ABUSE Date 12-11-09 (06:42 PM)

soumya

നല്ല് അടി അട്ടികനമ
X REPORT ABUSE Date 13-10-09 (02:02 PM)

assi

ഈ ആശങ്കകളൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്മാരേ...ഇന്നിപ്പോ തൊടലും പിടിക്കലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാത്തവര്‍ ആരെങ്കിലും കാണുമോ ?
X REPORT ABUSE Date 10-10-09 (10:12 AM)

sunitha

ഹല്ലൊ, എനിക്ക് നന്നായി ഈഷ്ട്ട് പെട്ടു
X REPORT ABUSE Date 05-10-09 (05:35 PM)

reji

യെന്തു ഇഷ്റ്റപെട്ട്ന്ന സാരെ???
X REPORT ABUSE Date 07-02-10 (04:40 PM)

reji

യെന്തു ഇഷ്റ്റപെട്ട്ന്ന സാരെ???
X REPORT ABUSE Date 07-02-10 (04:40 PM)

shemi

ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 05-10-09 (04:47 PM)

koothara

hi how r u???????
X REPORT ABUSE Date 30-10-09 (02:43 PM)

rajan pillai

എല്‍;ല്ല്
X REPORT ABUSE Date 10-09-09 (11:54 PM)

prasanth

ഹായ് എന്തു ഉന്ദു വിഷെഷം
X REPORT ABUSE Date 02-10-09 (06:26 PM)

Nayakan

ഇല്ലയില്ല..
X REPORT ABUSE Date 28-08-09 (12:08 PM)