ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ashraf

best of luck, but it may be ?
X REPORT ABUSE Date 31-08-09 (10:11 PM)

sureshkumar

sure............... i wish all the best to mamootty-shaji team.. i used to see mamootty movies in first show of realease date from last 10 years.....
X REPORT ABUSE Date 31-08-09 (10:47 AM)

rafee

തീര്‍ചയയും
X REPORT ABUSE Date 28-08-09 (12:55 AM)

sherin

എല്ലാവര്‍കും വിജയം ആവസ്യമാനെ അതുകൊന്ദ് ഇപ്പം ഷാജി മമ്മൂട്ടി ട്ടീം ഒന്നിക്കുന്നു ദി കിംഗ്, ദി ട്രൂത്ത്, വല്യേട്ടന്‍ നരസിംഹം ഹിട്ടുകല്‍ മാത്രം ഉന്ദാക്കിയ റ്റീം കുട വയറനെ ഇനി വെന്‍റാ
X REPORT ABUSE Date 27-08-09 (07:30 AM)

sayeed musava

i think mammooty will take it as a challenge,because of its possibilities of mega hit maker shaji kailas film.it will success and there is a hope because of mammuty's fully dedication in this film.so we can predict this film will create two kings.one is mammooty and other king is shaji kailas.best of luck
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (11:35 PM)

sayeed musava

i think mammooty will take it as a challenge,because of its possibilities of mega hit maker shaji kailas film.it will success and there is a hope because of mammuty's fully dedication in this film.so we can predict this film will create two kings.one is mammooty and other king is shaji kailas.best of luck
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (11:30 PM)

vinod

shaji need a super hit thtswhy he team up with Big M hewant to forget ali Bhai babkalyanii..
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (09:06 PM)

SHUIBE

there is no chance for other king.
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (07:47 PM)

sasi

കുട വയറനെ തല്‍ക്കാലം വിട്ടു.... ഇനി ഇക്കാനെയും രാജുവിനെയും പൊലെയുള്ള ചുള്ളന്മാര്‍ തന്നെ രക്ഷ....
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (06:51 PM)

SHUIBE

മുടി കരുപ്പിക്കുന്നവരെ ചുള്ളന്മാര്‍ എന്നു വിലിക്കുലല്ലൊ
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (07:51 PM)

kuttoosan

ഷാജി കൈലാസ് ബുദ്ധിയുള്ളവനാ.. മിക്കവാറും ഇതിലും മുക്കാലി അതിഥി താരമായിരിക്കും ... മെയിന്‍ റോള്‍ പ്രേതത്തിനു കൊടുക്കും..
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (06:41 PM)

Allu

കിഴവനെ വീണ്ടും പിറ്റിച്ചൊ?
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (05:35 PM)

sasy

പറി
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (05:55 PM)

rama

മമ്മൂട്ടിയും ഷാജിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ഈ പടം സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് തന്നെ
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (04:55 PM)