ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

akhil

തല കലക്കും..........
X REPORT ABUSE Date 03-09-09 (10:36 PM)

anilkumar

അജിത്
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (06:52 PM)

manu

ആരു നേട്ടം കൊയ്താല്ലും ജനക്കലുദെ കാഷു പൊകാതിരുന്നാല്‍ മതി
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (01:26 PM)

GEETHU

അത് വിജയ് ത്ന്നാ
X REPORT ABUSE Date 25-08-09 (03:08 PM)

unknown friend

wish good success to both.... Waiting to see vijay movie!!!!
X REPORT ABUSE Date 25-08-09 (01:34 PM)