ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Sneha

തീര്‍ചയായും ഇതു മട്ടൊരു മെഗ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും.............
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (04:10 PM)

laiju

kadhaparayumpool, kuselanai വന്നപൊലാകരുതെ.....
X REPORT ABUSE Date 25-08-09 (01:55 PM)

kiran

കന്ദരിയം, ഒരിക്കലും മലയലം പൊലെ അകില്ല തമിഴ്
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (06:53 PM)

chipps

ഇല്ല തമിഴമാര്‍‍ക്കു അതിനുല്ല ബുതിയില്ല..........
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (06:28 PM)

keerthi

കന്ദിട്ടു പരയം
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (04:43 PM)