ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

JJ Vellara

കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ജീവിയ്ക്കണം.
X REPORT ABUSE Date 09-11-07 (09:47 PM)