ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

mallu

Rogam maran enthayalum daiva sahayam venam.Pakshe marrunnum kazhikkanam
X REPORT ABUSE Date 01-09-10 (10:59 PM)