ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

virodhi again

കൊന്‍ദു പൊകണം, ഇല്ലെങ്കില്‍ ആകാശം ഇടിന്ജു റ്റഴൊട്ടു വീഴും
X REPORT ABUSE Date 19-08-09 (12:18 PM)