ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Narayanan Raman

മുസ്ലീമുങ്ങളെ പറ്റി തെറി എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണല്ലോ ഈ കക്ഷി. അതിനാല്‍ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്.
X REPORT ABUSE Date 10-08-07 (11:04 AM)