ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Sneha

ഒരിക്കലും അല്ലാ.........they are aim only on publicity............
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (04:16 PM)

Sneha

their aim onlyon publicity
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (04:17 PM)

Ginx

എവര്‍ക്കു വെരെ പനിയൊന്നുമില്ലെ
X REPORT ABUSE Date 17-09-09 (03:19 PM)

rukku

ഒരികലുമില്ല
X REPORT ABUSE Date 18-08-09 (01:38 PM)

Tijo

അതു‌‌ ഒരു നല്ല രീതിയാണെന്നു തോന്നുന്നു !
X REPORT ABUSE Date 15-08-09 (11:59 AM)

k m a

vivaham thamashayo ? nadanamo ? ellam kachavadam
X REPORT ABUSE Date 15-08-09 (02:16 AM)

k m a kunnath

എല്ലാം ഒരു ആഭാസം
X REPORT ABUSE Date 15-08-09 (02:06 AM)

jiyad

no
X REPORT ABUSE Date 14-08-09 (01:11 PM)

raju

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 12-08-09 (10:47 AM)

sanu

NO
X REPORT ABUSE Date 12-08-09 (10:30 AM)

prakash

no..It is not a good practice,,especially for rambha who is she, after all a actress..people must not go, behind her..it is only a jadda for her and family..we must think about ourselves especially indians..we are not of that living...and in India they is no scarcity for ladies...
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (08:50 PM)

jiyad

i agree this
X REPORT ABUSE Date 14-08-09 (01:12 PM)

jiyad

i agree this
X REPORT ABUSE Date 14-08-09 (01:12 PM)

abdul wahab moopan

Yes, this is very good idea.
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (07:32 PM)

Tijo

ഞാനും ഒന്നു ശ്രമിച്ചുനോക്കിയാലോ ! കിട്ടിയാല്‍ രംഭ.... പോയാല്‍ ............ ?
X REPORT ABUSE Date 14-08-09 (02:55 PM)

sanu

അപ്പൊ ഒരു പുബ്ലിക് place kooday സ്വ്കര്യ വല്‍കരിക്കന്‍ തെയ്യരെദുക്കുനൂ അല്ലെ......
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (04:29 PM)

ponman

ഈ കൂതരക്കു വെരെ പനിയൊന്നുമില്ലെ.
X REPORT ABUSE Date 13-08-09 (04:36 PM)

anil

നല്ല ചരക്കു സാദനം ഒരു kaliku tharu mekill tha 50rupa tharam
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (04:25 PM)

anil

നല്ല ചരക്കു സാദനം ഒരു kaliku tharu mekill tha 50rupa tharam
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (04:25 PM)

Gopalan

നല്ല കാര്യം. അവള്‍ വെടി ആനെങിലും ചരക്ക സധനമ. അവദെ പൂട്ടില്ല് ഉമ്മ
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (03:22 PM)

usman

അഖാദ0
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (10:05 AM)

mini

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (09:45 AM)

nasar

ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (02:03 AM)

george kutty

കുറ്എ സാധനങല്‍ കയരിയതയിരിക്കും വക്കെല്ലാം പൊട്ടിയതും കൊദിയതും ആയിരിക്കും എങ്കിലും പ്രഷ്നമില്ല രംഭയെ കിട്ടിയാല്‍ മതി
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (12:35 AM)