ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

msdev

ഇന്ദ്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനമാണു മോഡി നടതതുന്നതു. ഇതിനെതിരെ മതെതര വിശ്വാസികള്‍ പ്രതികരിക്കണം.
X REPORT ABUSE Date 09-08-09 (07:35 PM)

sakku

ന്യൂനപക്ഷമോ? അതെന്ത് പക്ഷം? ethu parachavande ammade pakcham
X REPORT ABUSE Date 09-08-09 (03:29 PM)

Sumith

അവന്‍റെ ഒരു ന്യൂന പക്ഷം. ഭൂരിപക്ഷം ആയ പാവപെട്ട ഹിന്ദു കുട്ടികല്‍കു ആരു കൊദുക്കും സ്കൊലര്‍ഷിപ്പ് ??
X REPORT ABUSE Date 09-08-09 (02:14 AM)

Dinesh

ന്യൂനപക്ഷമോ? അതെന്ത് പക്ഷം? എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യ അവകാശം മതി. മോഡി ചെയ്തത് ശരി. നമുക്ക് മതപ്രീണനം ഒഴിവാക്കാം.
X REPORT ABUSE Date 08-08-09 (07:21 PM)