ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Ullas

അടുത്തുതന്നെ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തുമോ?
X REPORT ABUSE Date 05-08-09 (07:39 AM)

Sreedhar

മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തം. ഇതിന്‌ എകദേശം എത്ര പൈസ അവും?
X REPORT ABUSE Date 04-08-09 (02:23 PM)

Phone

അത് നന്നായി. ഇനി പല്ലില്ലാത്ത ആളുകളെ ജ്കാണേണ്ടി വരില്ലല്ലൊ?
X REPORT ABUSE Date 04-08-09 (02:22 PM)