ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Sneha

ഈ അവസ്തവ്അരുന്നതു റ്റിന്യ് രൊമിന്‍റെ പെങല്‍ക്കനെങില്‍ അപ്പൊഴും അവന്‍ അതു സിനിമ ആകുമയിരുന്നൊ?പൈസ മാത്രമനു എല്ലതിനെകലും വലുതു എന്ന ചിന്തയനു ആധ്യം മാട്ടെന്ദതു.......ആരന്‍റെ അമ്മയ്കു ബ്രാന്തു പിദികുംബൊല്‍ കനാന്‍ നല്ല ബങിയനു അല്ലെ.................??എന്തിനാനു കാവ്യയെ ഇങനെ വെധനിപികുന്നതു............?എവിദെയെങ്കിലും പാവം ജീവിചു പൊയ്കൊട്ടെ......................Liv she alone.....................plz..............
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (04:23 PM)

nabeesu

തീരെ ഷെരിയല്ല എന്നാനു എന്‍റെ abhiprayam കാരനം അരന്‍റെ അമ്മക്കു ഭ്രന്തു വന്നാല്‍ എന്ന മതിരി. എനി യഅര്‍ക്കും കവ്യദെ വിധി വരല്ലെയുഎന്നു പ്രതിക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 06-08-09 (03:45 PM)

reyan

ആരാ ഈ കാവ്യാ
X REPORT ABUSE Date 04-08-09 (08:02 PM)

Bilky

നൊ
X REPORT ABUSE Date 04-08-09 (03:46 PM)

rayeez

പ്ലീസ് കാവ്യയെ വെറുതെ വിടു അവര്‍ എങിനെയെങ്കിലും ജീവിചൊട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 03-08-09 (08:31 PM)

VARUN

ഒരിക്കലും ശരി അല്ലാ.
X REPORT ABUSE Date 03-08-09 (08:34 AM)

beena

നൊ
X REPORT ABUSE Date 02-08-09 (11:13 AM)

Sudheesh babu

നൊ
X REPORT ABUSE Date 01-08-09 (10:13 PM)

sakeer hussain

സമആദനിക്കു ദൈവം എന്ന്നു ഒന്നു ഉന്ദങ്കില്‍ എല്ലാം ഷരിയാകുഉം
X REPORT ABUSE Date 01-08-09 (07:31 PM)

sakeer hussain

കാവ്യ എല്ല്ലാം അലല്ല്ലാഹഉ ഷരിയ്ക്കഉം
X REPORT ABUSE Date 01-08-09 (07:27 PM)

bindu

ഇറ്റ് ഇസ് സൊ ക്രുഎല്‍
X REPORT ABUSE Date 01-08-09 (02:06 PM)

mini

ജീവിതം കലയരുതു
X REPORT ABUSE Date 01-08-09 (01:21 PM)

mini

കവ്യ സമ്മതിക്കരുതു
X REPORT ABUSE Date 01-08-09 (01:20 PM)

mini

ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. കവ്യ ഉദെ ഗീവുഇതന്മ് കല്ല്യരുതെ എനിക്കു അനിയതിയന്ന് കവ്യ. പ്ലെഅസെ
X REPORT ABUSE Date 01-08-09 (01:19 PM)

pillai

അല്ല ‍
X REPORT ABUSE Date 01-08-09 (01:07 PM)

johnson p.i

വ്വമി യ്വ്ഗ്ഗ് യുഗ്
X REPORT ABUSE Date 01-08-09 (08:28 AM)

Sudheesh babu

ഇത് വലിയ ക്രൂരത തന്നെ. അവരെ ജീവിക്കാന്‍ അനുവദിക്കൂ....................
X REPORT ABUSE Date 31-07-09 (10:15 PM)

indu

കഅവ്യ പആവം ആഉന്നി
X REPORT ABUSE Date 31-07-09 (09:58 PM)

ammu

മനസ്സാക്ഷി തെല്ലും ഇല്ലാതെ പൊയാല്‍ എന്തു ചെയ്യും? ഇതു ദുഷ്ടത തന്നെ.
X REPORT ABUSE Date 31-07-09 (06:53 PM)