ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

jagadeesh k c

രാജന്‍ പി ദേവിന് വേഗം അസുഖം സുഖമാകട്ടെ എന്നു ദൈവതോട് പ്രാര്‍ത്വിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 29-07-09 (10:45 AM)

jagadeesh k c

നന്ദി
X REPORT ABUSE Date 29-07-09 (10:47 AM)

Mohanan

രാജന്‍ പി ദേവിന് വേഗം സുഖമാകട്ട
X REPORT ABUSE Date 29-07-09 (08:56 AM)

Jose Alexander

രാജന്‍ പി ദേവിന് വേഗം സുഖമാകട്ടെ. വേഗം മാറാന്‍ കര്‍ത്താവിനോട് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 28-07-09 (08:28 PM)

Kanakalatha

I sincerely wish that Mr. Rajan P Dev gets well soon and come back to Cinema. I was casually remembering last week that whenever he was asked to sing a song he will prefer "Hridayamuruki Nee Karayillengil kadanam nirayumoru kadha parayam". May I pray almightly again that he gets well soon. Kanakalatha ബങലൊരെ
X REPORT ABUSE Date 28-07-09 (06:04 PM)

prajeesh

രാജന്‍ പി ദേവിന് വേഗം സുഖമാകട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 28-07-09 (03:07 PM)

prajeesh

രജ്ന്‍ പ് ദെവ്ന്‍ സുഗമകട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 28-07-09 (03:07 PM)

????

രാജന്‍ പി ദേവിന് വേഗം സുഖമാകട്ട. നല്ല ഒരു നടനാണ് ആള്‍. സിനിമാ‍ സിനിമാ ലോകത്തില്‍ ഇനിയും ഒരു പാട് നാള്‍ ഉണ്‍ടാകട്ടെ.
X REPORT ABUSE Date 28-07-09 (02:09 PM)

syamalavenu

രാജന്‍ പി ദേവിന് വേഗം സുഖമാകട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 28-07-09 (12:24 PM)

Leela

വേഗമാവട്ടെ ഭേദവാമവ്വ്ട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 28-07-09 (12:14 PM)

geetha

എത്ര്യും വെഗ്മ് സുഖ്മാകാന് ഈസ്വ്ര്‍നൊട് അപ്ക്ഷിക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 28-07-09 (11:07 AM)

Nimisha

വെഗ്ഗം എല്ലം ഭേദമവും ചെട്ടായി. പ്രാതിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 28-07-09 (07:50 AM)

Siljan

വേഗം മാറാന്‍ കര്‍ത്താവിനോട് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 28-07-09 (07:31 AM)

Thomas

രാജന്‍ പി ദേവിന്‍റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. വേഗം സുഖമാവട്ടെ എന്ന് ആശ്വംസിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 28-07-09 (07:05 AM)

sreedhar

എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 27-07-09 (11:43 PM)

babuprasad

എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 27-07-09 (10:30 PM)

RANJITH

സുജംഗന്‍ നന്‍ പ്ര്‍റ്റികുന്ന്
X REPORT ABUSE Date 27-07-09 (09:46 PM)

Lalettan

ന്ല്ല ന്ടനാണ്. അയ്ാള്‍ക്ക് ഒര്ു കുഴപ്പവും ഉനണ്ടാവില്ല
X REPORT ABUSE Date 27-07-09 (09:28 PM)

nandakumar

രാജന്‍ പി ദേഇന്‌ അസുഖമവാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 27-07-09 (09:26 PM)

sulfith

രാജന്‍ പി ദേഇന്‌ അസുഖമവാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 27-07-09 (09:13 PM)