ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

shyaman Narayanan

No chance Madani.Socilly there is a sympathy for him, but politically ....no chance .
X REPORT ABUSE Date 03-08-07 (09:29 AM)