ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

edwin

പ്രേതകതകളില്‍ ലോജിക് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
X REPORT ABUSE Date 09-09-09 (02:12 PM)

Naran

ഹാഹാഹാ.. ജയറാം പിന്നെയും പിന്നെയും പൊട്ടുന്നു
X REPORT ABUSE Date 26-07-09 (06:28 AM)

mathew

very constructive criticism
X REPORT ABUSE Date 23-07-09 (01:43 PM)

musthaf

പ്രാതം തന്ന സങ്കല്‍പ്പം മാണ് പിന്നയാഈപൊട്ടന്‍ വിഷൊസിക്കാന്‍ പറ്റുമൊ പറ്റില്ലാ യന്ന് യഴുതിരികുന്നത് ഇയാള്‍ക്കതാ യല്ലാപടവും മൊഷം യന്ന് യഴുതാന്‍ കൊട്ടാഷന്‍ യടുതുടുട്ടൊ
X REPORT ABUSE Date 23-07-09 (12:47 AM)

selvan

ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 22-07-09 (09:30 AM)

Nishkalankan

പൂട്ടിപ്പോയ വിന്‍ററിന്‍റെ പെട്ടി
X REPORT ABUSE Date 21-07-09 (05:15 PM)