ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Narayanan Raman

കുടിക്കും. എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട്, മുംബൈയില്‍. ബെന്‍ ജോണ്‍സണ്‍ പോയി നോക്കൂ മുംബൈയിലേക്ക്
X REPORT ABUSE Date 07-08-07 (02:40 PM)

Ben Johnson

ഇത് വെറും അന്ധ വിസ്വാസമാണ്‍`.ഏന്തെന്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ പ്രക്രിയ നടക്കത്തക്ക വിസധമായിരിക്കും വിഗ്രഹം പണിതതും സ്ത്ഹാപിച്ചതും. പിനീ വെള്ളമടിക്കുന്ന ദിഅവമ്യ്ന്ടെന്ന്‍ അറിയുന്നത് ണ്ജങ്ങല്‍ ക്രിസ്ത്യാനികള്ക്കു പോലും സന്തോസ്ഹമുള്ല കാര്യമാണ്‍്
X REPORT ABUSE Date 01-08-07 (10:52 AM)