ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Anson Thuruthikkara

Wish u all the best Maalootty.......
X REPORT ABUSE Date 17-08-09 (01:40 AM)

bijucasanova

ഹൈ മല്ലുകുട്ട്യ്, അല്ല്തെ ബെസ്റ്റ്,ഇന്‍ യൌര്‍ കരെഅര്‍.ഇ അല്ല് വയ്സ് രെമെംബെര്‍ യൌ ഔര്‍ അന്ല്ജലി.റ്റകെ കരെ ലൊവെ യൌ.
X REPORT ABUSE Date 15-08-09 (11:48 AM)

jose varghese

all the best for your feature, hai mallukutty
X REPORT ABUSE Date 14-08-09 (01:32 PM)

matri4india.com

ശ്യാമിലിയ്ക് ഒരു നല്ല ഭാവിയുന്ന്ടവ്ട്ടെ എന്ന് ആശമ്സക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 11-07-09 (01:33 PM)

favaz

ഓള്‍ ദ ബെസ്റ്റ് ഫൊര്‍ യൌര്‍ ബ്രിഘ്റ്റ്ഫുല്‍ കരീര്‍......
X REPORT ABUSE Date 07-07-09 (09:54 AM)

jerin

ബെസ്റ്റ് വിഷെസ്
X REPORT ABUSE Date 07-07-09 (09:11 AM)

Reshma.G.Nair

ഹെല്ലൊ ശാമിലി........................ വിഷിങ് യഔ അ ബ്രിഘ്റ്റ്ഫുല്‍ ഫുറ്റുരെ ഇന്‍ ഫില്‍മ് ഇന്ദുസ്റ്റ്ര്യ് ലിക്ര്‍ യൌര്‍ സിസ്റ്റെര്‍....................
X REPORT ABUSE Date 06-07-09 (08:32 PM)

BOBIN

ബെസ്റ്റ് വിഷെസ് ഫ്രൊം ബൊബിന്‍
X REPORT ABUSE Date 04-07-09 (03:52 PM)

wineetha

ഹായ്
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (03:38 PM)

saleena

ഹായ്
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (03:29 PM)

pritish

ആസംസകല്‍ നീരുഹ്നൂ
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (01:38 PM)

matri4india.com

ശ്യാമിലിയ്ക് ഒരു നല്ല ഭാവിയുന്ന്ടവ്ട്ടെ എന്ന് ആശമ്സക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (11:47 AM)

matri4india.com

ഹായ്
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (11:41 AM)

matri4india.com

ഹായ്
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (11:40 AM)

matri4india.com

ഹായ്
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (11:40 AM)

matri4india.com

ഹായ്
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (11:38 AM)

Sunil.T.K

മാളു ഹായ്
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (11:37 AM)

shivaprasad

ഹായ് ശ്യാമീലി മോളു അഭിനന്ദനങ‍ള്‍
X REPORT ABUSE Date 02-07-09 (10:47 PM)

yasirt

ആര്‍ വ്ന്ന് ആര്‍ പൊയി .നെയ്യ് ചാവും. എന്‍ ജാക്സന്‍ പൊയി .പി ന്നെ നീ.
X REPORT ABUSE Date 02-07-09 (10:04 PM)