ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sakeer

എല്ലാ പാട്ടുകളും കേറ്റു നല്ല പാട്ടുകള്‍.
X REPORT ABUSE Date 05-06-11 (10:41 PM)

Jaimon

വലരെ നന്നായിരിക്കുന്നു...
X REPORT ABUSE Date 22-07-09 (11:52 AM)

Swan

എല്ലാ പാട്ടുകളും കേറ്റു.. സുന്ദരന്‍ ഗാനങ്ങള്‍
X REPORT ABUSE Date 09-07-09 (07:56 AM)

Kiran, Thoppil

നന്നായിരികുന്നു
X REPORT ABUSE Date 05-07-09 (10:27 PM)

Suresh

ഈണം ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യാന്‍ മേലായിരുന്നോ?
X REPORT ABUSE Date 02-07-09 (09:17 AM)

Susan

നല്ല പാട്ടുകള്‍. അഭിനന്ബ്ദനങ്ങള്‍
X REPORT ABUSE Date 01-07-09 (10:24 PM)

Chinchu

കിടുകിടു പാട്ടുകള്‍.. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു
X REPORT ABUSE Date 01-07-09 (06:48 PM)

Nisari

നല്ല സം‍രംഭം. കേട്ടഇല്ല കേള്‍ക്കണം
X REPORT ABUSE Date 01-07-09 (05:53 PM)

Babu, Kuranchery

പാട്ടുകള്‍ ന്ന്നായിരിക്കുന. DOWNLOAD വര്‍ക്ക് അവ്ുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 01-07-09 (04:45 PM)