ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Hindu

ന്ിരോധിക്കണം
X REPORT ABUSE Date 07-07-09 (01:09 PM)

Babu, Kuranchery

നല്ലൊരു സൈറ്റായിരുന്ന്.. ഇനിയെന്തര് ചെയ്യാനെക്കൊണ്ട്?
X REPORT ABUSE Date 01-07-09 (01:24 PM)