ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

thomas

hi ismail, don't write any bad words in the website, lot of people will watch your abilty in writting such words. Take care
X REPORT ABUSE Date 11-01-09 (09:04 AM)

??????

ജത്മലാ‍ാനിക്കായിരിക്കും ഭ്ഹീഷണി
X REPORT ABUSE Date 10-01-09 (12:04 PM)

ajay

എല്ലാവരും അങ്ങ് ജയിക്കട്ടെ ..ഭരിക്കട്ടെ...പൊതുജനമുണ്ടല്ലോ അനുഭവിക്കാന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-09 (05:22 PM)