ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Ragesh

രഷ്ട്രീയം തന്നെ ഒന്നാംതരം തട്ടിപ്പാണ്. ഏല്ലാവര്‍ക്കും അവനവന്‍റെ കാര്യം നേടണം അതിന് ആരെ വേണമെങ്കിലും സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യും. പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാല്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതിന് പരിഗണിക്കേണ്ടവര്‍ക്ക് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാനുള്ള ജീവിത പരിചയവും ഭരണപരിചയവും ഉണ്ടാവണം. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആദ്യം രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് പരിചയം നേടട്ടെ.
X REPORT ABUSE Date 23-01-09 (04:46 PM)

asaf

മുരലി നബര്‍ വന്‍ കലികറ്റാ മകനാ രഹുല്‍ നബര്‍ വന്‍ സൊനിയാ ജാതി നൊകുന്നു
X REPORT ABUSE Date 16-01-09 (06:09 PM)

shanavas (cpni)

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 16-01-09 (09:04 AM)

kuttan

വെണ്ട
X REPORT ABUSE Date 16-01-09 (08:06 AM)

SABU

Manmohan Singh! Slave of Bush, the world's biggest TERRORIST! The persons (he and his father) responsible for terrorising the world. Israel is killing innocent people of Palastine with the support of this Terrorist Bush. The entire world, except Bush and his men, is mourning on palastinian people. But, Manmohan has not said anything so far, fearing Bush and America. I can not support this Singh to become again the PM of India. He has already sold the main part of India to this American cheats, by signing the nuclear agreement. Let us find out some veteran personality like Arjun Singh, Jyothi Basu, or A K Antony. We should not allow the english people to enter our soill again (Like the British did) SAVE INDIA FROM THIS AMERICAN CHEATS! JAI BHARAT!
X REPORT ABUSE Date 14-01-09 (12:56 PM)

jeevan

when will be stope this type of family politics now only india will recover
X REPORT ABUSE Date 14-01-09 (01:33 AM)

varghese tharakan

Dr. Manmohan Singh is the Best Primer Minister of Indian we can give one more chance to him. Thanks and Regards
X REPORT ABUSE Date 13-01-09 (09:59 PM)

gopi

NO. I PREFER A.K.ANTONY TO BECOME PRIMINISTER.
X REPORT ABUSE Date 13-01-09 (08:23 PM)

Basheer

yes yes yes
X REPORT ABUSE Date 12-01-09 (11:13 PM)

jose

dr.j. abdul kalam should be made prime minister and india will be saved from disster.
X REPORT ABUSE Date 12-01-09 (08:21 PM)

Saji

no
X REPORT ABUSE Date 12-01-09 (05:05 PM)

Sooraj

No. India needs to have a good matured, well thinking prime minister like Manmohan Singh and not Rahul. Rahul is still a boy in politics. More than that he is half-foriegner. We want the real Indians !!
X REPORT ABUSE Date 12-01-09 (01:56 PM)

PRADEEPAN THEKKAN

നൊ
X REPORT ABUSE Date 12-01-09 (12:23 PM)

asaf

രാ ഹു ല്‍ നബ ര്‍ വന്‍ മു ര ലി നബര്‍ വന്‍
X REPORT ABUSE Date 13-01-09 (01:45 AM)

Sabu

അഫ്സല്‍ ഗുരു തീര്‍ച്ചയായും ഈ ഭീകരന് വധ ഷിക്ഷ തന്നെ!
X REPORT ABUSE Date 11-01-09 (09:37 PM)

Sabu

I think Rahul will be far better than this Manmohan singh! Atleat, he is from Gandhi family. However, it is better to find some other veteran personality for that important position. My personal opinion is Mr. Arjun Singh will be the suitable person in the congress party for the prime ministership.
X REPORT ABUSE Date 11-01-09 (09:06 PM)

Rafiq

God help India if Rahul is made PM, India and indians pride will go to the dogs.
X REPORT ABUSE Date 11-01-09 (08:56 PM)

MUSTHAFA

രഹുല്‍ ന ബ ര്‍ വന്‍ മു ര ലി ന ബ ര്‍ വന്‍
X REPORT ABUSE Date 10-01-09 (08:18 PM)