ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

am john

അധികമായാല്‍ അമിര്‍തും വിഷം എന്ന ചൊല്ല് ഇവര്‍ ആരും പാലിക്കുന്നില്ല!!!!!!!!!!! വിനാഷകാലെ വിപര്രീത ബുധ്ധി!!!!!!!!!!!!! നല്ലതുവരട്ടെ!!!!!!!!!!!!!!!!
X REPORT ABUSE Date 06-01-09 (12:19 PM)