ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sheeba

ഇനി സമീപിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യം
X REPORT ABUSE Date 13-12-08 (03:35 PM)

shini

അറിയില്ലെനിക്കറിയില്ല
X REPORT ABUSE Date 11-12-08 (04:26 PM)

shini

പ്രത്യേകിച്ച് സമീപനമൊന്നുമില്ല
X REPORT ABUSE Date 10-12-08 (04:55 PM)

jiimi

നല്ല സമീപനം
X REPORT ABUSE Date 08-12-08 (04:46 PM)

Vidhu

Dear Rajesh you mentioned that not all the spiritual persons are pseudo , So please give a list of genuine spiritual persons in this world.
X REPORT ABUSE Date 07-12-08 (02:23 PM)

Sreekanth

Do think Sandeep has no right to talk about the surrent affaires? Why? He has all the right as much you have. Dear Rajesh , Sorry to say, you are perfectly wrong, A temple is a beginning of a journey not the end, but now a days those temples are not helping to the further movement because only the pathological people and filled with temples as everywhere. Remember breathing system is developed by ancient years with Yoga ,it is divine science, it has its on works.. if some people are enough knowledge in that science on this subject what is wrong to distribute that knowledge and share there experiences? Regarding this subject you don’t have your on experiences, your logical understanding wont help you to get to know what is reality. You have to realize it. Just a suggestion… please try to get personal experiences regarding this subject before writing like this articles not the book knowledge or logic.
X REPORT ABUSE Date 07-12-08 (02:05 PM)

joseph Ampatt

I am happy to go through this article. I am amused to find more and more Godmen in several religions that lean heavily on Marxism to be popular. And the Marxists seem to be gleeful in welcoming such characters. Bishop Pulose Mar Poulose would be a stellar example in this regard. This so called Swamy is no different I think. He is carried away by the cheap popularity he got at this moment. Let him enjoy it. Let the Faithful Hinuds know that their religion has stood the test of time and they need not worry about such frivolous attacks. I wish they take this opportunity to examine their own faith and their response to situations such as these. God is on control of this world. What damage can men do to the glory of God?
X REPORT ABUSE Date 05-12-08 (08:11 PM)

vinodkumar

ക്ഷഏത്രങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കാന്‍ ഇറ്ങ്ങിയ ചെയറ്റയാണ്‍ സ്വാമി എന്ന കള്ളന്‍ ദൈവമില്ലാന്നു പറഞ്ഞു നടന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഗതിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ അതു സമ്മതിച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരന്‍റെ താങി നടക്കുന്ന പെരും കള്ളന്‍. ഹിന്ദുവിന്‍ ശാപമാണ്‍ ഇത്തരം ആള്‍ക്കാര്‍.
X REPORT ABUSE Date 05-12-08 (04:58 PM)

swaminathan K

Absolutely right. style of writing is excellent. Its worth to read. As u said all saints r not fake. publish such articles on issues in madrasa/churches. weblokam must be balanced if do so.
X REPORT ABUSE Date 05-12-08 (04:20 PM)

Arjun

വെബ്ലൊകം ഹിന്ദു സന്യസിമരെ അവെഹെലികുനതു നിരുതുക ...സന്യസിമര്‍കു എതിരെ ഇരങും മുന്പു ഇവിദെതെ മുസ്ലിം മത പന്ദിതന്മര്‍ തീവ്രവധവൌം നദതുനതു നിരുതുക...അതീമ്യത തകര്‍നലെ കൊമ്മുനിസ്റ്റുകല്‍ വലരു എന ചിന്തയില്‍ നിനും മുക്തമയിറ്റില കൊമ്മുനിസ്റ്റുകര്‍
X REPORT ABUSE Date 05-12-08 (03:58 PM)

Arjun

Another Jihadi-Communist Tactics against Hindu Dharma...Do u have any guts to post articles anything about fake madrasas and jihadi terrorists ?
X REPORT ABUSE Date 05-12-08 (03:51 PM)

raghu

യൊഗിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (11:14 PM)

Mohan

സന്ദീപ് ചൈതന്യയുടെ വാക്കുകാലോടു പൂര്‍ണമായും യോജിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (10:03 PM)

sukumar

ജീവിക്കാന്‍ കാശു വേണ്റ്റേ അണ്ണാ സ്വാമി കളളന്‍ തന്നെ അതാര്‍ക്കാ അറിയാത്തത്. 40 രൂപയാ അവന്‍റെ സിഡിക്ക് ഒരെണ്ണം ചുമ്മാ കൊടുക്കുമോ ഇല്ല. പാവം ജീവിച്ചു പോട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (05:06 PM)

Rekhanair

സന്ദീപ് ചൈതന്യയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ കെട്ടിട്ടുണ്റ്റ് ടിവിയിലും അല്ലതെയും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ താങ്കള്‍ പരഞ്ഞ പോലെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന ഉദാഹരണങ്ങള്‍ പരയുന്നതും കേട്ടു. ഇപ്പോഴത്തെ ആത്മീയത ഭൌതഇകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ ഇതില്‍ പറയുന്നതു പോലെ എല്ലാം കച്ചവടം. ഇത്തരം ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനിയും വേണം. പലതും അള്‍ക്ക്കാര്‍ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (05:02 PM)

jobin

Mr. R. Rajesh, i would like to ask you one thing, what the bullshit you mean by this news. There is no starting and ending. Who is this hell SANDEEP. You making publicity to him, or you??? I believe that you need more home wok before you stated to write those kind of news. Like this useless news we are we are not expecting again. Try to do more hard work before .........................................................
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (04:48 PM)

sasi VG

പൊതുവില്‍ ഇന്ന്തെ കലഖട്ടതില്‍ സന്തീപ് ചൈത്ന്യ സ്വമിയുദെ ഗീത പ്രഭഷനങല്‍ മത്രുകപരം തന്നെ.സ്വമി ഒരു മനുഷിയന്‍ തന്നെ അല്ലെ.മനുഷികമയ കുരവുകല്‍ സ്വമിക്കും വരും.ചെരുപ്പതില്‍ തന്നെ ഗീത പ്രഭഷനതില്‍ പ്രഗല്‍ഭനകന്‍ കഷിഞ സ്വമിയുദെ കുരവുകല്‍ ഷമിക്കെന്ദതനു.
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (11:31 AM)

Sakthi Sagaram

സന്ദീപ് ചൈതന്യ ചിന്മയ മിഷന്‍ ഉല്ലപൊഴെ ഒരുപാട് കൊമ്പ്ലൈന്‍റ്സ് കെട്ടിട്ടുനട് അതെ ഒരു കൊഴി അന്ന് അണ്ണാ വിസ്വസിക്കലെ ഒരിക്കല്ലും ഒന്ല്യ് സെല്‍ഫ് പുകഴ്തല്ല് ഒരുപദാനു
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (06:56 AM)

ammu

ഇതു വിവരമില്ലാത്ത ഒരുതന്‍റെ നിരൂപണം. സാമി പരയുനതുപ്രൊബ്ലെംന്‍റെ പ്ിലവതറ്റനു ന്‍്
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (12:40 AM)