ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sheeba

ആയിരുന്നു
X REPORT ABUSE Date 13-12-08 (03:43 PM)

raman

അച്ചുമ്മാമന്‍ ചെയ്തത് തീരെ ശരിയല്ല
X REPORT ABUSE Date 13-12-08 (03:06 PM)

jiimi

ആയിരുന്നു
X REPORT ABUSE Date 08-12-08 (04:51 PM)

sakeer

എന്‍റെ പേരിനോട് സാമ്യമുള്ള പേര്‍ വക്കാതിരിക്കുക. പ്ലീസ്. ഞാന്‍ ഈ ചര്‍ച്ചയില്‍ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ 3.12.08 5:38 നും 13.12.08 നും എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണു. സഹകരിക്കുമല്ലോ.
X REPORT ABUSE Date 06-12-08 (11:55 PM)

sakkeer

അചുതാനന്തനെ വിമര്‍ഷിക്കന്‍ തുനിഞ കെരലതിലെ മഞപ്പത്രങലും നആനം കെട്ട പ്രതിപക്ഷവും കെരലതിലെ ജനങനലെ ഇനിയും കഴുതകലാക്കന്‍ ഷ്രമിക്കുന്നു.ഈ വ്രുതികെട്ട വിവാതടതിനു തുദക്കമിട്ട മലയലമനൊരമ അഭയ കൊലക്കെസില്‍ ഉല്‍പെട്ട അഛന്മരുദെ വീരത്വം കരലതിലെ ജനങല്‍ അരിയുന്നതു തദയന്‍ മനപ്പൂര്‍ വം സ്രുഷ്റ്റിച വിവാധതില്‍ കുരെ മലയലികല്‍ ഉല്‍പ്പീട്ടു
X REPORT ABUSE Date 05-12-08 (10:26 PM)

sakkeer

അചുതഅനാന്ദനെ വിമര്‍ഷിക്കന്‍ ഇവിദെ
X REPORT ABUSE Date 05-12-08 (10:16 PM)

joseph Ampatt

It was very upsetting to read and watch on TV all the mudslinging in connection with this episode. I think both the chief minister and Mr. Unnikrishan reacted out of a lot of emotional stress. The media didn't apply any prick of conscience in dealing with the case as well. Mature people should leave this case as it is and get on with their lives. If we start reacting, there will be no end to the ripple effect.
X REPORT ABUSE Date 05-12-08 (08:25 PM)

sathyan pk

നെവെര്‍
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (07:04 PM)

Jay

Whoever it is, a CM or Beaurocrat who cannot control their tongue should say sorry. It is very shameful to say that we are malayalee as we got a very arrogant CM who doesn't have any maturity. A leader should be ideal in all aspects. At the same time I feel very proud to say that I belong to Major Sandeep's native who lives in citizen minds. The incident was unfortunate but a good lesson to dirty politicians who think their party goonda's are the only martyr's and party meetings are above all
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (06:53 PM)

sanal

Unnikrishnan insulted our CM. He called Our Cm "DOG". Achuthanandan was saying that if it was not Sandip we Dogs( called by Sandip Father) would not come to you. There is nothing for a big issue. No need for appology
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (06:46 PM)

ramya

അയല്‍ക്കു വട്ടാ.
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (03:04 PM)

Ajith

അചുതനന്തന്‍ തെട്ടുകരനല്ല.
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (09:30 AM)

rajeevan

FIRST U KNOW ABT CM, HE IS NOT A JOKER. THINK ABT THEIR AGE AND CHARACTER. MAJOR SANDEEP IS GREAT INDIAN, I AM PROUD HIM. BUT OUR OPOSISTION LEADERS THEY HAVE NO WORK, THEY ONLY TRING 2 CATCH FISH FROM DIRTY WATER.
X REPORT ABUSE Date 03-12-08 (06:33 PM)

sakeer

ഇനി ഈ ചര്‍ച്ചക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം വിശാലമനസ്കരായ രണ്ടു കൂട്ടരും പ്രശ്നത്തിനു വിരാമമിട്ടു. ഇനി ഈ പ്രശ്നവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് സന്ദീപിനോടുള്ള അനാദരവായി കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 03-12-08 (05:38 PM)

jiimi

ആയിരുന്നു
X REPORT ABUSE Date 03-12-08 (05:31 PM)

Manoj Kumar

മ്ര്‍. ഉന്നി ക്രിഷ്നസ് ലങുഅഗെസ് റ്റൊവര്‍ദ്സ് ചിഎഫ് മിനിസ്റ്റെര്‍ വഅസ് റ്റൂ പൂര്‍ റ്റൊ അക്കൊമൊദറ്റെ ബ്യ് അന്യ് അവെരഗെ കെരലിറ്റെ. സൊര്ര്യ് ററ്റൊ സയ് തറ്റ് ഹെ ദെസെര്വെസ് തിസ് റ്റ്രഗെദ്യ്.
X REPORT ABUSE Date 03-12-08 (03:56 PM)

sujesh

NO
X REPORT ABUSE Date 03-12-08 (03:28 PM)

peter

when the chif minister reached Mr Unnikrishnan"s home,it was not for drinking tea.he is the rep of all kerala people.so whatever hapend by Unni,it is totaly unaccecptable.
X REPORT ABUSE Date 03-12-08 (03:26 PM)

satyan

കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിക്കരുതായിരുന്നു. ലൊകം കണ്ട നേതാക്കളില്‍ ഒരാള് ‍എന്ന് ഓര്‍ക്കണമായിരുന്നു
X REPORT ABUSE Date 03-12-08 (01:42 PM)