ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

rajan

ഒബാമയുറ്റെ നയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏകപക്ഷീയമായ അഭിപ്രായമാണ് ലേഖകന്‍ പറയുന്നത് ആണവ് വിഷയത്തില്‍ ക്ലാര്യമായ് എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒബാമ കരാറിന്‍ വലിയ പിന്ത്ഉണയുഇം നലിയിട്ടില്ല്
X REPORT ABUSE Date 07-11-08 (02:16 PM)