ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

kutteeya

ഉന്റ്റ്
X REPORT ABUSE Date 31-03-10 (04:26 PM)

madu

എല്ലം നല്ലതിന്നു
X REPORT ABUSE Date 24-02-10 (12:42 PM)

sunil

വന്ന്ട്ട് ഇല്ല് എന്ന് അര് പ്ര്‍ജ്ജ് വ്ന്ന്
X REPORT ABUSE Date 21-01-10 (07:51 PM)

ranji

മലയാലികല്‍ പൊതുവെ ഇതരം കാര്യങല്‍ തുര്‍ന്നു ചര്‍ചചെയ്യാന്‍ അഗ്രഹിക്കുംന്നില്ല.അതിനര്‍തം മനസിക പകുഅത വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല.
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (02:47 PM)

shibu.s

anybody want to share anything please contact me over mail
X REPORT ABUSE Date 24-09-09 (02:44 PM)

SUNNY

തുരന്നു ചര്‍ച്ചാ ഈല്ല
X REPORT ABUSE Date 14-09-09 (03:35 PM)

anish

ഇപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്
X REPORT ABUSE Date 07-10-08 (03:48 PM)

geetha

ഇലല്ലെ ഇല്ല, ഇപ്പോഴു, പൂച്ച കണ്ണും അടച്ചാണ്‌ പാല്‍ കുടിക്കുന്നത്
X REPORT ABUSE Date 07-10-08 (03:44 PM)

raman

you know all
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (05:18 PM)