ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

BINOJ

bhaagyam അവര്‍ മുഴുവന്‍ ദ്രസ്സില്‍ കണ്അനുല്ലാ ഭഗ്യം ഉദ തങ്ക്സ് റ്റ്റൂ ഗൊദ്
X REPORT ABUSE Date 29-03-10 (01:55 PM)

sagar

അവര് പര്‍ദ്ദ ഇട്ടാല്‍ എന്താണ് കുഴപ്പം,? അത് ഒരു വസ്ത്രം അല്ലെ..?ബിക്കിനി ഇട്ടു അല്ലാലോ വന്നത് ..പര്‍ദ്ദ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രം ആണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു..മുസ്ലിം എന്ന മതക്കാര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുനത് കേട്ടാല്‍ അടിച്ചു കോലന്‍ തോന്നും.. കുണ്ണകളും പൂറികളും തീവ്രവാദം കൊണ്ട് നടക്കുവാനു മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലനായിട്ടു..
X REPORT ABUSE Date 01-01-10 (04:19 PM)

nazeer

അവകക്ക് എങനെയും അവ
X REPORT ABUSE Date 26-09-09 (11:56 AM)

shihab

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 24-03-09 (05:52 PM)

Unni

ഷക്കില തൂന്നീ ഇല്ലാതെ കുരെ നാല്‍ കഴിയട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 28-10-08 (12:14 PM)

Citizen

ഷകീലെയെ തുണി ഉടുക്കാതെ ഒന്നുകുടി കാണാന്‍ അവസരം പാഴായതില്‍ ഉള്ള മുറുമുറുപ്പു അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല............. സ്വന്തം ലേഖകന്‍
X REPORT ABUSE Date 27-10-08 (01:11 PM)

shamseer

തിരശീലയില്‍ വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ. കോടതിയില്‍ വരുമ്പോള്‍ പര്ധയും. കൊള്ളാം നല്ല തമാശ!!!!
X REPORT ABUSE Date 17-10-08 (07:07 PM)

satk007

പാവം ഇത്രയും നാള്‍ വസ്ത്രം ഇല്ലതെ അഭിനയിചതല്ലെ. പര്‍ധ ധരിക്കനുല്ല് കൊതി കൊതി കോതീകൊണ്ടആയിരിക്കും
X REPORT ABUSE Date 17-10-08 (06:56 PM)

basheer

ഷക്കീല പര്‍ദ ധരിച്ചദില്‍ ഒരു തെറ്റുമില്ല.
X REPORT ABUSE Date 17-10-08 (06:48 PM)

SweetMAANU

അദിനുത്തരം പറയേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരല്ല മത നേതാക്കന്മാരണ് അവക്കുള്ള അറിവ് മതത്തിന്‍റെ കര്യത്തില്‍ നമുക്ക് ഉണ്ടഗകില്ലല്ലൊ
X REPORT ABUSE Date 17-10-08 (05:02 AM)

shibin

ഇറ്റ്ര നാല്‍ വസ്റ്റ്രം ഇലഅതെ നടന്നതല്ലെ പാവം വഅസ്റ്റ്ര തൊടുല്ല കൊതി കൊദയിരികും്ദ
X REPORT ABUSE Date 13-10-08 (08:55 PM)

vinny

ഷക്കീല ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട സ്ത്രീയായതിനാല്‍ പര്‍ദ ധരിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.
X REPORT ABUSE Date 10-10-08 (10:02 AM)

rajappan

മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് മാത്രമെ പര്‍ദാ ധരിക്കാന്‍ പാടുളളൂ എന്നുന്ദൊ...?ആര്‍ക്കും ധരിക്കാല്ലൊ.. ഷക്കീലക്കും ധരിക്കാം........ ഇസ്ലാമിക രജ്യമായ സൌദിയില്‍ മറ്റ് മതസ്റ്റരെ പര്‍ദ ധരിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നതൊ...
X REPORT ABUSE Date 14-10-08 (03:07 AM)

ioioi

ഹരരരപബൂീബീബൂഗദീാൂാീൂീൂ ബഹൂബഹഹഗദഹ34േബഹബഹബി ാീീാാീലപുപുിപ്ൈാാ ീൂീൂബഗബബ
X REPORT ABUSE Date 08-10-08 (03:22 PM)

muhammed shamsudheen

എല്ലം ഷമിക്കുന്നവനാനു ഗോഡ്. പര്‍ദ ആര്‍ക്കും ധരിക്കാം.
X REPORT ABUSE Date 08-10-08 (01:34 PM)

done

പര്‍ദ ആര്‍ക്കും ധരിക്കാം. അത് വ്യക്റ്റിപറ്റരമായ കാര്‍യമാന്ന് .
X REPORT ABUSE Date 08-10-08 (01:31 PM)

john

വസ്തത്രമേ‍ വേണ്ടാ എന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ സംസ്കാരം അധപ്പദിചിട്ടില്ല. കഷ്ട്ടം തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങല്‍ക്ക് എങ്കില്‍ നിങഗള്‍ മനുഷനാ മനുഷന്‍
X REPORT ABUSE Date 08-10-08 (11:06 AM)

shajer

നെവെര്‍ ഷെ കറ്റ്
X REPORT ABUSE Date 08-10-08 (06:37 AM)

kahan

പര്‍ദ മുസ്ലീം വസ്ത്ര അനന്ന് ആര് പരഞു
X REPORT ABUSE Date 08-10-08 (01:57 AM)

shareef

ഷക്കീല മുസലിമില്‍ നിന്ന് പുരത് പൊയ വലാന്ന് അവള്‍ക്ക് പര്‍ദ ദരിക്കാനുല്ല അവകാഷം ഇല്ല ,
X REPORT ABUSE Date 07-10-08 (11:45 PM)

raju mathew

മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് മാത്രമെ പര്‍ദാ ധരിക്കാന്‍ പാടുളളൂ എന്നുന്ദൊ...?ആര്‍ക്കും ധരിക്കാല്ലൊ.. ഷക്കീലക്കും ധരിക്കാം........ ഇസ്ലാമിക രജ്യമായ സൌദിയില്‍ മറ്റ് മതസ്റ്റരെ പര്‍ദ ധരിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നതൊ...
X REPORT ABUSE Date 08-10-08 (02:23 AM)