ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ajay

ഒരിക്കലും കഴിയുകില്ല
X REPORT ABUSE Date 20-10-08 (05:18 PM)

shaji

എന്തു കൊണ്ടു കഴിയില്ല വിജയ് ഇപ്പൊല്‍ എല്ലഅപെര്‍ക്കും പ്രിയ പ്പെട്ടvananu
X REPORT ABUSE Date 04-10-08 (04:34 PM)

aneesh

കഴിയു0
X REPORT ABUSE Date 30-09-08 (10:19 AM)

shaji

ഹൈ വിജയ നല്ലതൈ വഴ്ക ഞാന്‍ നിങ്ങഡേ ഒരു ഫാന്‍ ആണ്, നന്നായ് വരിക
X REPORT ABUSE Date 28-09-08 (01:10 PM)