ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Sunil

ഐസകിനെ മന്ത്രിസഭയഇല്‍ നിന്നും മാറ്റേണ്ട സമയം അതിക്രമിചിരിക്കുന്നു. തികചും വലതുപഷകരനയ ഇദെഹം കമ്മുനിസ്റ്റ് പര്‍റ്റിയെ ഇല്ലയ്മചെയ്യന്‍ ആരൊ നിയൊഗിച വ്യക്തിയ0നു. അഴുമതികരും സംസ്കരസുന്യന്‍ മയ ജയരജന്‍-ഐസക്-പി.സസി കൂറ്റുകെട്ടിനെ പര്‍റ്റിയില്‍ നിന്നും അദിയന്തിരമായി ദിസ്മിസ്സ് ചെയ്യെന്ദതു കലഘട്ടറ്റിന്ദെ ആവഷ്യം ആയി മരിയിരിക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (01:23 PM)

am john

പല്ലും നഖവും ഇല്ലാതായ സിംഹതതിന്നു എന്തു നിലപാടു!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X REPORT ABUSE Date 08-01-09 (12:22 PM)

pk kutty

സി പി എമ്മിനുള്ളില്‍ തന്നെ നിലനില#്‌ക്കുന്ന പ്ര്‌സ്‌നമാണിത്‌. വി എസിനെ എതു വഴിയിലൂടെയും എതിര്‍ക്കുന്നവരെലമലാം പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രമോട്ട്‌ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 24-09-08 (06:05 PM)