ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

syamkumar

അത് ചര്‍ച ചെയ്യന്ദ കരിയമല്ല
X REPORT ABUSE Date 29-09-08 (11:09 AM)

K.Jessy

വെല്‍കം ഗൊദ്സ് ഒന്‍ kantry
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (12:45 PM)

gopi

മാറ്റും മാറ്റും
X REPORT ABUSE Date 25-09-08 (11:56 AM)

raj

Hi Mallika, Welcome to Kerala...... മോളേ ചേട്ടായി മലയാളം പഠിപ്പിക്കാല്ലൊ
X REPORT ABUSE Date 24-09-08 (10:11 PM)

prebhu

ഇല്ല ഇല്ല്
X REPORT ABUSE Date 24-09-08 (04:45 PM)