ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

gopan melath

ഇല്ല. വിനയന്‍റെ മാക്ട്ട മതി
X REPORT ABUSE Date 04-11-08 (05:43 PM)

gopan melath

ഇല്ല. വിനയന്‍റെ മാക്ട്ട മതി
X REPORT ABUSE Date 04-11-08 (05:43 PM)

syamkumar

തൊഴുതില്‍ കുതതും തമ്മിലദിയുമയി മലയല സിനിമ അനിയരസില്‍പികല്‍ സിനിമയെ തകര്‍ക്കും
X REPORT ABUSE Date 29-09-08 (11:13 AM)

raj

ആ കള്ളന്‍ വിനയന്‍ ഉണ്ടോ.........? എങ്കില്‍ അവിടെ പ്രൊബ്ലെംസ് ഉണ്ടാവും..
X REPORT ABUSE Date 26-09-08 (10:18 PM)

harikumar.DOHA

DIDNOT SOLVED
X REPORT ABUSE Date 23-09-08 (11:48 PM)

harikumar

Didnot solved
X REPORT ABUSE Date 23-09-08 (11:47 PM)

lalan

jada allle avanmaarku
X REPORT ABUSE Date 23-09-08 (11:35 PM)

lalan

adichu piryum
X REPORT ABUSE Date 23-09-08 (11:35 PM)

gili

അടിഛ്കു പിരിയും
X REPORT ABUSE Date 23-09-08 (06:54 PM)

james007

പ്രസശ്നം രൂക്ഷ്മാകും
X REPORT ABUSE Date 23-09-08 (03:28 PM)