ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Vikas P

അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം. സ്വയം വിവരണം നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്തതിനും മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനും വിധി, ഈശ്വര നിശ്ചയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തടിതപ്പാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈശ്വരവിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസികള്‍ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്...
X REPORT ABUSE Date 12-07-10 (09:16 PM)

cpm

ശാസ്ത്രത്തിന് വ്യക്തതഉള്ളടതും ഇല്ലതടവും ഒരു വിഷവസിക്ക് ഒരേപോലെയാണ്.
X REPORT ABUSE Date 20-10-08 (02:29 PM)

cvpillai

Ultimately Science is the modern way of searching the truth behind every thing exists. The truth behind every thing, is perhaps called as God by our ancestors. Therefore science is not against God.
X REPORT ABUSE Date 30-09-08 (07:01 PM)