ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

shaji

ആവ്ഷ്യ്മില്ലതിദതു കയരി അബിപ്രയം പരയല്ലെ പൊന്നു മൊനെ
X REPORT ABUSE Date 08-10-08 (05:34 PM)

raju mathew

ആര്‍ക്കരിയാം............
X REPORT ABUSE Date 02-10-08 (03:03 AM)

sithara

alle...allla
X REPORT ABUSE Date 22-09-08 (04:00 PM)

aneesh

I DON'T NO
X REPORT ABUSE Date 22-09-08 (02:23 PM)

han

അല്ല
X REPORT ABUSE Date 21-09-08 (11:15 AM)

anu

അതെ
X REPORT ABUSE Date 21-09-08 (10:23 AM)

anand

bledi FOOL NINAKKENTHARIYAMMM
X REPORT ABUSE Date 25-09-08 (04:00 PM)

liju thomas

ഒരിക്കലും അല്ല
X REPORT ABUSE Date 20-09-08 (11:56 PM)

dinesh

അല്ല അല്ല അല്ല്
X REPORT ABUSE Date 20-09-08 (08:37 PM)