ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

john

മനുഷൃന്‍ നന്നായാല്‍ സമാധാനമുള്ള അന്തരീഷം തന്നെ ഉണ്ടാകും.--ആര്‍ക്കും സമാധാനം വേണ്ട എന്ന സ്ഥിതി---- എപ്പോള്‍വേണമെങ്കിലും എന്തുമാവാം---ബെലൈബേഷ്----
X REPORT ABUSE Date 08-10-08 (06:43 PM)

rakesh

Sariyaanu..
X REPORT ABUSE Date 18-09-08 (06:21 PM)