ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

anup

അതും കുടി ഉരുമോളെ
X REPORT ABUSE Date 09-02-10 (02:33 PM)

james

എത്ര ---- കെറ്റി ----മൊലെ
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (08:42 PM)

Raajan

My best wishes senorita
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (02:54 PM)

luttappi

as usual
X REPORT ABUSE Date 22-01-10 (06:53 PM)

kuttoosan

എതാ റൂട്ട് ?
X REPORT ABUSE Date 22-01-10 (05:51 PM)