ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

K.Sreedharan

വെല്‍കൊമെ റ്റൊ തെ ഹിഘ് കൌര്‍റ്റ് വെര്‍ദിക്5റ്റ് ഒന്‍ മുന്നര്‍ ഇസ്സുഎ സുഗ്ഗെസ്റ്റ് റ്റൊ പുനിഷ് അല്ല് തെ കുല്‍പ്രിറ്റ് ഇന്വൊല്വെദ് ഇന്‍ തിസ് വിത് തെ ഹെല്‍പ് ഒഫ് പൊലിറ്റികല്‍ ഇന്ഫ്ലുഎന്കെ വ്ഹെതെര്‍ കൊങ്രെസ്സ്/കൊമ്മുനിസ്റ്റ് പര്‍റ്റ്യ്.
X REPORT ABUSE Date 21-01-10 (04:27 PM)